Pokyny autorom

Všeobecné informácie

Medzinárodný interdisciplinárny časopis „Zdravotníctvo a sociálna práca je spoločným časopisom Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, n.o., v Bratislave a Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Ťento vedecký časopis vychádza štvrťročne v Slovenskej republike aj v Českej republike. Prináša originálne články, prehľady (reviev), informácie z praxe (kazuistiky, krátke oznamy), komentáre (recenzie knižných publikácií a článkov, správy z konferencií pozvánky na konferencie) týkajúce sa všetkých aspektov z vedy a praxe z oblasti zdravotníctva a ďalších pomáhajúcich profesií. Časopis je zameraný na všetky aspekty z oblasti zdravotníckej praxe, aspekty vzdelávania v zdravotníctve (študenti) a ďalších špecializácií alebo vedeckej práce z oblasti verejného zdravotníctva, laboratórnych vyšetrovacích metód v zdravotníctve, ošetrovateľstve a zahrńa pomáhajúce profesie (sociálna práca, pedagogika). Editori akceptujú všetky témy týkajúce sa verejného zdravotníctva a pomáhajúcich profesií. Časopis Zdravotníctvo a sociálna práca uverejňuje tiež Abstrakty z medzinárodných konferencií ako CD supplementum. Rukopis článkov má byť spracovaný v súlade s „Vancouverským štýlom“ ktorý sa najčastejšie používa v oblasti zdravotníctva.

Inštrukcie pre autorov – Prehľad

Spracovanie rukopisu

Jazyk: Rukopis môže byť spracovaný v jednom z uvedených jazykov: Slovenský jazyk, Český jazyk, Poľský jazyk, Ruský jazyk, Nemecký jazyk, Anglický jazyk.

Členenie
Každý rukopis musí obsahovať: Názov, zoznam autorov, pracovisko autorov, Abstrakt, Kľúčové slová, vlastný článok, Zoznam literatúry (bibliografia), Kontaktná adresa prvého autora alebo korešpondenčného autora (korešpondenčná adresa) + e-mail eventuálne telefón.

Názov: Tučné písmo. Názov článku má byť uvedený jednak v domácom jazyku autorov článku a pripojí sa jeho preklad do anglického jazyka.

Authori: zoznam autorov v poradí zodpovedajúcom ich prínosu k publikovanej štúdii (práci). Priezvisko a iniciálky mena (napr. Novák J.:). Tituly autorov sa neuvádzajú.

Pracovisko autorov: názov inštitúcie, mesto a krajina, kde sa nachádza.

Abstrakt: (v rozsahu do 15-20 riadkov) musí byť súčasťou každého zaslaného rukopisu. Abstrakt má byť písaný v domácom jazyku autorov a tiež preklad v anglickom jazyku. Abstrakt musí byť štruktúrovaný (Úvod/ciele. Metódy, Výsledky, Záver). Neštruktúrované abstrakty nebudú akceptované.

Kľúčové slová: Uviesť 3 – 6 kľúčových slov. Používajte termíny uvedené v databáze MEDLINE alebo v Medical Subject uvedených v Index Medicus.

Text: v originálnych článkoch – štúdie s výsledkami výskumu má byť text členený (štruktúrovaný) na: Úvod, Materiál a Metódy, Výsledky, Diskusia (alebo spojené Výsledky a diskusia), Záver. Na konci každého článku sa pripojí zoznam literatúry. Práce teoretického charakteru sa členia na úvod, jadro a záver.

Literatúra: Odkazy na literatúru typu „Nepublikované výsledky“ (Unpublished results) a „Osobné informácie“ (Personal Communicaton) nebudú v bibliografických zoznamoch akceptované. Redakcia preferuje číslovanie citácií tak, ako sa v texte objavujú pred číslovaním v abecednom zoradení. Pre citovanie literatúry používať hranaté zátvorky [ ].

Literatúra má byť citovaná v nasledujúcom tvare:
Kniha: [X] Author(i) – Priezvisko, Skratka (iniciálky) mena.: názov knižnej publikácie. Miesto (mesto, Vydavateľstvo, rok, počet strán, ISBN.
Článok: [X] Autor(i) – Priezvisko, Skratka (iniciálky) mena: názov článku, Názov časopisu (zaužívané skratky), ISSN, rok, ročník, číslo (v zátvorke), strany (od-po).

Príklad citovania knihy (ako celku):
[1] Beňo P., Tarcsiová D., Capíková S.: Komunikácia so sluchovo postihnutými v zdravotníctve a sociálnej práci. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis. Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce. 1.vydanie 2012. 182 p. ISBN 978-80-8082-510-2.

Príklad citovania kapitoly v knihe:
[2] Beňo P.: Komunikácia so sluchovo postihnutými v zdravotníctve a sociálnej práci. str. 171-267. In: Beňo, P., Tarcsiová, D., Capíková, S.: Komunikácia so sluchovo postihnutými v zdravotníctve a sociálnej práci. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis a VEDA SAV, 2014. 272 p. 2nd revised Edition. ISBN 978-80-8082-786-1.

Príklad citovania článku v časopise:
[3] Karvaj M., Beno P., Fedor-Freybergh P.G.: Positive effect of flavonoids to cardiovascular and central nervous system. Neuro Endocrinol Lett. ISSN 0172-780X. 2007; 28 Suppl 4: 1-3.

[4] Beno P., Krcmery V., Demitrovicova A.: Bacteraemia in cancer patients caused by colistin-resistant Gram-negative bacilli after previous exposure to ciprofloxacin and/or colistin. Clin Microbiol Infect. ISSN 1198-743X. 2006; 12(5): 497-8.

Kontaktná adresa / Korešpondenčná adresa
Uviesť presnú adresu prvého autora alebo autora zodpovedného korešpondenčného autora vrátane titulov a poštového smerovacieho čísla. Pre zaslanie autorských výtlačkov alebo korešpondenciu s inými autormi v odbore.

Zaslanie do redakcie
Rukopis prosíme zaslať v elektronickej forme (nepoužívať pdf formát) šéfredaktorovi časopisu na adresu: msramka@ousa.sk.
Všetky zaslané rukopisy budú posudzované recenzentmi a členmi redakčnej rady. Po prijatí bude rukopis zaslaný dvom recenzentom a spracovaný pre vydanie v najskoršom možnom termíne. Totožnosť recenzentov ostáva autorom neznáma.

Ďalšie náležitosti rukopisu
Pre spracovanie textu použite program MS Word. Riadkovanie 1.15 alebo 1.5. Veľkosť písma 12 typ písma Times New Roman font. Vedecké názvy, ak sa vyskytnú (napr. mikroorganizmy) písať italikou. Všetky tabuľky a obrazy (grafy) majú byť citované v texte. Ak je to možné, priložte v elektronickej forme (xls. jpg, tif súbory). Pre vytváranie tabuliek nepoužívajte tabulátor alebo stĺpce, použite nástroje programu textový editor MS Word. Tabuľky číslovať arabskými číslicami tak, ako po sebe nasledujú. (napr. Tabuľka 1 alebo Tab. 1; nepoužívať Tabuľka č. 1 alebo Tab. č. 1). Priraďte každej tabuľke stručný a výstižný názov. Uveďte ku každému obrázku stručnú a výstižnú legendu. Obrázky majú byť číslované po sebe arabskými číslicami. (napr. Obraz 1 alebo Obr. 1; nepoužívať Obraz č. 1 alebo Obr. č. 1).

Nepoužívajte ako zátvorky lomítka /. Pre citovanie literatúry používať hranaté zátvorky [ ]. Lomítka používať iba v matematických výrazoch. Štatistické metódy opísať dostatočne presne, aby sa dali výsledky overiť inými vedeckými pracovníkmi. Používať štandardné skratky, Definovať všetky skratky v zátvorke na mieste, kde sa prvýkrát vyskytnú v texte. Vyhýbať sa používaniu skratiek v názve a v súhrnoch (abstraktoch).

Finančná podpora: Všetky finančné zdroje (grant, firemná podpora a pod.) majú byť v publikácii deklarované (acknowledgement) v závere textu. Autori deklarujú úlohu sponzora pri spracovaní štúdie a jej vedení, interpretácii výsledkov (grantová podpora, prípadný konflikt záujmov a pod).