Inštrukcie pre autorov

Zameranie časopisu:

Editori akceptujú témy týkajúce sa pomáhajúcich profesií: zdravotníctvo, verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, sociálna práca a pedagogika.

Druh príspevku:

Príspevky môžu byť nasledovné: Editoriál, Prehľadový článok – Review, Originálny článok – Original article, Kratšie oznámenie – Short Communication, List redakcii – Letter, Firemný článok, Reklama.

Základné náležitosti rukopisu

  • Textový editor: Microsoft Word (formát doc, docx).
  • Riadkovanie 1,15.
  • Typ písma (font): Times New Roman.
  • Veľkosť písma 12.
  • Vedecké názvy organizmov písať v texte italikou (napr. Staphylococcus aureus).
  • Všetky tabuľky a obrazy (grafy) majú byť aj citované v texte. Ak je to možné, priložte obrázky aj v elektronickej forme ( jpg, jpeg, tif, gif súbory).

Pre vytváranie tabuliek nepoužívať tabulátor alebo stĺpce, použite nástroje programu textový editor MS Word. Tabuľky číslovať arabskými číslicami tak, ako po sebe nasledujú. Podľa platných pravidiel slovenského pravopisu používať výraz Tabuľka 1 alebo Tab. 1, nepoužívať výraz Tabuľka č. 1 alebo Tab. č. 1. Priraďte ku každej tabuľke (umiestnenie nad tabuľkou) stručný a výstižný názov Obrázky alebo grafy majú byť číslované po sebe arabskými číslicami. Používať výraz Obraz 1 alebo Obr. 1; eventuálne Graf 1. Nepoužívať výraz Obraz č. 1, Obr. č. 1, alebo Graf č. 1. Priraďte ku každému obrázku alebo grafu stručnú a výstižnú legendu (umiestnenie dole, pod obrázkom alebo grafom. V prípade, že je článok písaný v slovenskom, českom, poľskom alebo srbskom jazyku, pripojiť aj preklad názvu tabuľky alebo grafu v anglickom jazyku.

V texte používať oblé zátvorky. Zásadne nepoužívať ako zátvorky lomítka /. Lomítka sa majú používať iba v matematických výrazoch.
Používať štandardné skratky. Všetky skratky definovať v zátvorke na tom mieste, kde sa vyskytnú v texte prvýkrát. Vyhýbať sa používaniu skratiek v názve a v abstraktoch.

Jazyk rukopisu:

Rukopis môže byť spracovaný v jednom z uvedených jazykov:
anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenský jazyk, český jazyk, poľský jazyk, srbský jazyk.

Rozsah príspevku:

Počet strán príspevku nie je limitovaný.

 

Každý rukopis musí obsahovať:

Názov článku – tučným písmom (Bold). Názov článku má byť uvedený jednak v domácom jazyku autorov článku a súčasne sa pripojí komplementárny preklad v anglickom jazyku.
Zoznam autorov – v poradí zodpovedajúcom ich prínosu k práci. Tituly a funkcie autorov sa neuvádzajú.
Pracovisko autora/autorov
Názov inštitúcie, mesto, štát, kde sa inštitúcia nachádza. Pri menách autorov uviesť priradenie každého člena autorského kolektívu k pracovisku, za ktoré príslušný autor publikuje. Priradenie možno uvádzať napr. číslicou v hornom indexe.
Kontaktná adresa (Contact address) / Korešpondenčná adresa
Uviesť presnú adresu prvého autora alebo zodpovedného korešpondenčného autora vrátane titulov a poštového smerovacieho čísla. Uviesť vždy e-mail adresu, eventuálne tel. číslo.

Abstrakt – detaily sú uvedené v ďalšom texte
Kľúčové slová
Vlastný článok – detaily sú uvedené v ďalšom texte
Literatúra (zoznam bibliografických odkazov),
Konflikt záujmov
Podpora (Grantová alebo iná podpora)
Kontaktná adresa prvého autora alebo korešpondenčného autora
Uvedie sa úplná korešpondenčná adresa, vrátane PSČ a e-mailový kontakt (povinný údaj) Číslo telefónu je nepovinný údaj, ktorého uvedenie či neuvedenie závisí od autora.

Štruktúra abstraktu a článku

Abstrakt:

Abstrakt musí byť súčasťou každého zaslaného rukopisu. Abstrakt musí byť dodaný dvojmo: má byť v rodnom jazyku autora (slovenčina, čeština, poľština, srbština) a súčasne musí byť pripojený jeho komplementárny preklad v anglickom jazyku. V prípade, že je celý článok v anglickom jazyku, pripája sa jeho komplementárny preklad rodnom jazyku autora (v slovenčine, češtine, poľštine alebo srbštine).

Abstrakt musí byť štruktúrovaný. Neštruktúrované abstrakty sa neakceptujú.
Rozsah – do 200 slov

Štruktúra abstraktu: má byť zhodná so štruktúrou zaslaného článku.
Pre abstrakty originálnych článkov ( t.j. pôvodné práce založené na výsledkoch výskumu), použiť členenie: Úvod, Materiál a metodika, Výsledky, Diskusia, Záver.
Pre prehľadové články (review) alebo články teoretického charakteru sa odporúča použiť členenie: Úvod (Introduction), Jadro práce (Core of Work) alebo iný výstižný názov pre obsah práce (napr. Zistenia – Findings, a pod.), Záver(y) – Conclusion(s)

Kľúčové slová: Uviesť najmenej 3 a najviac 5 kľúčových slov. Kľúčové slová slúžia pre indexáciu článku v bibliografických databázach. Odporúča sa používať termíny uvedené v databáze MEDLINE alebo v Medical Subject uvedených v Index Medicus.

Vzor pre abstrakt článku založeného na výskume:
Abstrakt / Abstract
Úvod / Introduction: Text, text, text, text, text, text, text, text, text.
Materiál a Metodika: / Material and Methods: Text, text, text, text, text, text, text, text, text.
Výsledky / Results: Text, text, text, text, text, text, text, text, text.
Diskusia / Discussion: Text, text, text, text, text, text, text, text, text. Text, text, text, text, text, text.
Záver(y) / Conclusion(s): Text, text, text, text, text, text, text, text, text.
Kľúčové slová / Keywords: Kľúčové slovo, kľúčové slovo, kľúčové slovo.

Vzor pre abstrakt článku typu review alebo teoretického článku založeného na rozvíjaní teoretických úvah, vlastných myšlienok:
Abstrakt / Abstract
Úvod / Introduction: Text, text, text, text, text, text, text, text, text.
Jadro práce / Core of Woork (Zistenia / Findings a pod.): Text, text, text, text, text, text, text, text, text. Text, text, text, text, text, text, text, text, text.
Záver(y) / Conclusion(s): Text, text, text, text, text, text, text, text, text.
Kľúčové slová / Keywords: Kľúčové slovo, kľúčové slovo, kľúčové slovo.

Členenie článku

Pre originálne články, t.j. pôvodné práce založené na výsledkoch výskumu, použiť členenie:

Úvod.
Uviesť primerané teoretické poznatky a východiská, o ktoré sa výskum opiera alebo z nich vychádza, či rozvíja.
Materiál a metódy (Materiál a metodika)
Dostatočne podrobne opísať zvolené metódy (napr. dotazníková metóda), charakterizovať výskumný súbor (pacienti, klienti, respondenti). Uviesť metódy, testy použité pre štatistické zabezpečenie výsledkov, pracovných hypotéz a pod. Uviesť programy použité na vyhodnotenie výsledkov, hladinu štatistickej významnosti a pod.
Výsledky
Majú byť jasne a prehľadne zhrnuté v tabuľkách alebo obrázkoch/grafoch.
Diskusia
V diskusii uviesť kritické porovnanie vlastných zistení autorov s výsledkami podobných výskumov, ktoré už boli publikované v domácej aj svetovej literatúre. Uviesť možné limity, obmedzenia (napr. malý súbor respondentov prieskumu a pod.). Spojenie výsledkov s diskusiou v kombinovanej časti Výsledky a diskusia je možné.
Záver(y).

Stručné zhodnotenie vlastného prínosu.
Literatúra / References (viď nasledujúce pokyny).

Pre prehľadové články (review) alebo články teoretického charakteru sa odporúča použiť členenie:
Úvod
Jadro práce / Core of Work (alebo Zistenia – Findings), eventuálne iný vhodný výstižný názov pre obsah práce
Záver(y) / Conclusion(s)
Literatúra / References

Literatúra / References:
Citovanie literatúry má byť autormi článkov spracované v súlade s „Harvardským spôsobom“ citovania literatúry (priezvisko a rok v oblej zátvorke v texte).
Citácia sa považuje za súčasť vety, preto bodku označujúcu koniec vety dávame vždy až za oblou zátvorkou na konci príslušnej citácie (t.j. za zátvorkou s uvedením priezviska autora a letopočtu); napr. Text, text, text, text (Šebo et al. 2017).
V prípade viacerých autorov citovať všetkých autorov, alebo sa citujú len prví traja autori a za tretím autorom sa píše et al. (Sibbald SL, Wathen CN, Kothari A et al. 2016).
Pri citovaní publikácií zahraničných autorov je potrebné miesto ISSN u časopisov používať číselné kódy – DOI, ktoré slúžia pre indexáciu publikácií v medzinárodných bibliografických a citačných databázach. ISSN nepoužívať s výnimkou časopisov alebo zdrojov, ktoré nie sú indexované vo významných medzinárodných databázach
Odkazy v bibliografických zoznamoch na literatúru typu „Nepublikované výsledky“ (Unpublished results) a „Osobné informácie“ (Personal Communicaton) sa neakceptujú.
Pri citácii časopisov sa volum vyznačuje boldom.
Literatúra sa zoradí v abecednom poradí a zoznam literatúry číslovať v poradí zodpovedajúcemu poradiu v abecednom zoradení.
Literatúra má byť citovaná v nasledujúcom tvare:

Kniha: Autor(i) – Priezvisko, Skratka (iniciálky) mena, (rok). Názov knižnej publikácie. Miesto (mesto, Vydavateľstvo, rok, počet strán, ISBN.

Časopis: Autor(i) – Priezvisko, Skratka (iniciálky) mena, (rok). Názov článku, Názov časopisu (skrátený názov), ročník, číslo (v zátvorke), strany (od-po). DOI.

Kniha: Autor(i) – Priezvisko, Skratka (iniciálky) mena, (rok). Názov knižnej publikácie. Miesto (mesto), Vydavateľstvo, rok, počet strán.

 

Príklad citovania:
Kniha (ako celok):
1 Beneš J (2018). Antibiotika. Systematika, vlastnosti, použití. Praha: Grada Publishing 2018. 1.vydanie. 598 p. ISBN 978-80-271-0636-3.

Kapitola v knihe:
2 Salát D (2015). Základy farmakoinformatiky (Basis of pharmacoinformatics). P. 173-185. In: Beňo P, Šramka M, Sabová A, Tomić Z, Salát D. Všeobecná farmakológia pre zdravotnícke odbory (in Slovak): Typi Universitatis Tyrnaviensis a VEDA SAV. 204 p. ISBN 978-80-8082-944-5.

Časopis:
3 Sibbald SL, Wathen CN, Kothari A (2016). An empirically based model for knowledge management in health care organizations. Health Care Manage Rev (skrátený názov časopisu) 2016; 41(1-3):64-74. Doi: 10.1097/HMR.0000000000000046.

Elektronický zdroj
4 Mládková L (2014). Tacit knowledge – the human dimension of knowledge. New Delhi: Asian Research Consortium; 2014 [online] [cit.2016-06-12]. Available from: http://www.indianjournals.com/jor.aspx?target=ijor.ijrobbrm&volume=2&issue=2&article=editorial

Zaslanie rukopisu do redakcie
Rukopis prosíme zaslať v elektronickej forme (nepoužívať pdf formát) šéfredaktorovi časopisu na adresu: msramka@ousa.sk

Ďalšie náležitosti rukopisu
Finančná podpora: Všetky finančné zdroje (grant, firemná podpora a pod.) majú byť v publikácii deklarované (acknowledgement) v závere textu. Autori deklarujú úlohu sponzora pri spracovaní štúdie a jej vedení, interpretácii výsledkov (grantová podpora, prípadný konflikt záujmov a pod).

Vzor:

NÁZOV PRÍSPEVKU V RODNOM JAZYKU AUTOROV
PREKLAD NÁZVU PRÍSPEVKU V ANGLICKOM JAZYKU

Autor Prvý, 1 Spoluautor Druhý, 2 Spoluautor Tretí 3

1 Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave,
Ústav sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom
2 Ústav experimentálnej medicíny SAV, Bratislava
3 Paneurópska vysoká škola v Bratislave

(na tomto mieste neuvádzať pri autoroch pracovné zaradenie alebo funkcie ako študent, doktorand, námestník, riaditeľ a pod. !)

Kontaktná adresa:

Abstrakt / Abstract
Úvod / Introduction:
Metodika a materiál / Material and Methods (pri vedeckej práci) /
Výsledky / Results
Diskusia / Discussion (pri vedeckej práci):
Jadro / Core (pri práci teoretického charakteru alebo typu review):
Záver / Conclusion:
Kľúčové slová / Keywords: (min. 3 najviac 5).

Alebo:
Abstrakt / Abstract
Úvod / Introduction:
Jadro práce / Core of Work (pri práci teoretického charakteru alebo typu review):
Záver / Conclusion:
Kľúčové slová / Keywords: (min. 3 najviac 5).

Štruktúra vlastného článku

1. Články založené na výskume

Úvod / Introduction

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text (citácia). Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text (citácia).

Materiál a metodika / Material and Methods (pri vedeckej práci):

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text (ctácia). Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text (ctácia).

Výsledky / Results (pri vedeckej práci):

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text (Tabuľka 1). Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text (Obraz 1). Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text (Tabuľka 2). Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text.

Diskusia / Discussion (pri vedeckej práci):

Alebo spojené: Výsledky a diskusia / Results and Discussion

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text,

Jadro / Core (eventuálne Findings; pri Review alebo práci teoretického charakteru):

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text (citácia). Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text (citácia). Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text (ctácia)..

Záver(y) / Conclusion(s):

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Tex.,

Literatúra / References
1
2
3
4

 

2. Členenie článkov typu review, články – práce teoretického charakteru:

1. Úvod / Introduction

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text (citácia). Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text (citácia).

2. Jadro práce / Core of Work (eventuálne Zistenia – Findings a pod.)

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text (citácia). Text, Text, Text, Text, Text(citácia). Text, Text, Text, Text, Text (citácia). Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text (citácia). Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text (ctácia)..

3. Záver(y) / Conclusion(s):

Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Text, Tex.,

4. Literatúra / References

1
2
3
4

Konflikt záujmov / Conflict of interest
Všetci autori sú povinní deklarovať neexistenciu konfliktu záujmov, ktoré by bránili publikovaniu výsledkov uverejnených v článku.

Grantová podpora / Grant support
Ak bol príspevok vypracovaný s podporou grantu alebo inou podporou, uviesť grant zdroj podpory.

Kontaktná adresa / Contact address
Uvedie sa úplná adresa prvého autora alebo korešpondenčného autora potrebná pre zaslanie autorského exempláru časopisu alebo supplementa poštou: meno a priezvisko aj s titulmi, úplná adresa pracoviska vrátane PSČ a e-mailová adresa.
Zaslanie rukopisu do redakcie:
Rukopis v požadovanom tvare zaslať na mailom na adresu: msramka@ousa.sk

Recenzné konanie:
Po doručení rukopisu príspevku redakcia potvrdí prvému alebo korešpondenčnému autorovi doručenie. Následne odošle rukopis s recenzným formulárom na recenzné posúdenie vybranému členom redakčnej rady alebo členovi kolektívu recenzentov so žiadosťou o vypracovanie posudku recenzenta. Recenzný proces je anonymný, recenzent ostáva autorom neznámy. Po vypracovaní recenzného posudku vyzve redakcia autora článku k revízii rukopisu podľa pripomienok recenzenta. Následne po revízii rukopisu pošle prvý autor alebo korešpondenčný autor redakcii časopisu nové revidované znenie rukopisu, ktoré sa zaradí do obsahu vydania najbližšieho pripravovaného čísla časopisu.

Poplatky za uverejnenie:
Po akceptácii článku budú autori vyzvaní k úhrade poplatku za uverejnenie prevodom na bankový účet. Poplatok závisí od počtu strán. Základný poplatok za 5 strán je 60 EURO a každá ďalšia strana po 10 Euro.