Contact

Časopis je recenzovaný. Za obsahovú a formálnu stránku zodpovedá autor. Texty neprešli jazykovou korektúrou.

Adresa redakcie:
Časopis Zdravotníctvo a sociálna práca
Klinika stereotaktickej rádiochirurgie, OÚSA, SZU a VŠZaSP sv. Alžbety,
Heyduková 10, 812 50 Bratislava, Slovenská republika,
č. účtu: 2925860335/1100,
SR e-mail adresa redakcie: msramka@ousa.sk

Adresa pobočky redakcie:
Časopis Zdravotnictví a sociální práce, VŠZ o.p.s.,
Dušková 7, 150 00 Praha 5, Česká republika,
č. účtu: 246152872/0300, ČR,

  • Pretlač je dovolená s písomným súhlasom redakcie
  • Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú
  • 4 vydania ročne
  • EV 4111/10

Zaregistrované MK SR pod číslom 3575/2006 • ISSN 1336–9326
Zaregistrované MK ČR pod číslom E 19259 • ISSN 1336–9326
Cena za číslo 1,60 EUR. Cena za dvojčíslo: 3,20 EUR
Link na online verziu časopisu: www.zdravotnictvoasocialnapraca.sk, www.zdravotnictviasocialniprace.cz