Kontakty

Adresa redakcie:

International Journal of Health, New Technologies and Social Work

Klinika stereotaktickej rádiochirurgie, OÚSA, SZU a VŠZaSP sv. Alžbety,
Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o.,

Heydukova 10
812 50 Bratislava
Slovenská republika

IBAN: SK 84 1100 0000 0029 2586 0335

Vydavateľ:

SAMOSATO, s.r.o.,
Plachého 53
P.O.BOX  27
840 42 Bratislava 42
Slovenská republika

IČO: 35971509
IČO DPH: SK202210756

INFO

Zaslanie rukopisu: msramka@ousa.sk  
 
• Za obsahovú, jazykovú a formálnu stránku článkov zodpovedajú autori
• Texty neprešli jazykovou korektúrou.
• Pretlač je dovolená s písomným súhlasom redakcie
• Nevyžiadané rukopisy sa nevracajú
• 4 vydania ročne
• Nepredajné

EV 4111/10

Zaregistrované Ministerstvom kultúry SR pod číslom 3575/2006 
ISSN 1336–9326 print
e-ISSN 2644-5433
 
Link na online verziu časopisu: