Inštrukcie pre autorov

Zameranie časopisu:

Vedecký časopis Zdravotníctvo a sociálna práca, vydávaný v tlačenej a v online verzii, vydáva recenzované rukopisy, ktoré sa zameriavajú na témy týkajúce sa pomáhajúcich profesií: zdravotníctvo, verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, laboratórne a vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, sociálna práca a pedagogika.

Druh príspevku:

Príspevky môžu byť nasledovné: Editoriál, Prehľadový článok – Review, Originálny článok – Original article, Kratšie oznámenie – Short Communication, List redakcii – Letter, Firemný článok, Reklama, Recenzia na knihu.

Základné náležitosti rukopisu

  • Textový editor: Microsoft Word (formát doc, docx).
  • Riadkovanie 1,15.
  • Typ písma (font): Times New Roman.
  • Veľkosť písma 12.
  • Vedecké názvy organizmov písať v texte italikou (napr. Staphylococcus aureus).
  • Všetky tabuľky a obrazy (grafy) majú byť aj citované v texte. Ak je to možné, priložte obrázky aj v elektronickej forme ( jpg, jpeg, tif, gif súbory).

Pre vytváranie tabuliek nepoužívať tabulátor alebo stĺpce, použite nástroje programu textový editor MS Word. Tabuľky číslovať arabskými číslicami tak, ako po sebe nasledujú. Podľa platných pravidiel slovenského pravopisu používať výraz Tabuľka 1 alebo Tab. 1, nepoužívať výraz Tabuľka č. 1 alebo Tab. č. 1. Priraďte ku každej tabuľke (umiestnenie nad tabuľkou) stručný a výstižný názov Obrázky alebo grafy majú byť číslované po sebe arabskými číslicami. Používať výraz Obraz 1 alebo Obr. 1; eventuálne Graf 1. Nepoužívať výraz Obraz č. 1, Obr. č. 1, alebo Graf č. 1. Priraďte ku každému obrázku alebo grafu stručnú a výstižnú legendu (umiestnenie dole, pod obrázkom alebo grafom. V prípade, že je článok písaný v slovenskom, českom, poľskom alebo srbskom jazyku, pripojiť aj preklad názvu tabuľky alebo grafu v anglickom jazyku.

V texte používať oblé zátvorky. Zásadne nepoužívať ako zátvorky lomítka /. Lomítka sa majú používať iba v matematických výrazoch.
Používať štandardné skratky. Všetky skratky definovať v zátvorke na tom mieste, kde sa vyskytnú v texte prvýkrát. Vyhýbať sa používaniu skratiek v názve a v abstraktoch.

Jazyk rukopisu:

anglický jazyk, nemecký jazyk, slovenský jazyk, český jazyk, poľský jazyk, srbský jazyk.

Rozsah príspevku:

Počet strán príspevku nie je limitovaný.

 

Každý rukopis musí obsahovať:

Názov článku – tučným písmom (Bold). Názov článku má byť uvedený jednak v domácom jazyku autorov článku a súčasne sa pripojí komplementárny preklad v anglickom jazyku.
Zoznam autorov – v poradí zodpovedajúcom ich prínosu k práci. Tituly a funkcie autorov sa neuvádzajú.
Pracovisko autora/autorov
Názov inštitúcie, mesto, štát, kde sa inštitúcia nachádza. Pri menách autorov uviesť priradenie každého člena autorského kolektívu k pracovisku, za ktoré príslušný autor publikuje. Priradenie možno uvádzať napr. číslicou v hornom indexe.
Kontaktná adresa (Contact address) / Korešpondenčná adresa
Uviesť presnú adresu prvého autora alebo zodpovedného korešpondenčného autora vrátane titulov a poštového smerovacieho čísla. Uviesť vždy e-mail adresu, tel. číslo je nepovinný údaj, jeho poskytnutie závisí od autora.

Abstrakt:

Abstrakt musí byť súčasťou každého zaslaného rukopisu.  Abstrakt musí byť dodaný dvojmo: má byť v rodnom jazyku autora (slovenčina, čeština, poľština, srbština) a súčasne musí byť pripojený jeho komplementárny preklad v anglickom jazyku. V prípade, že je celý článok v anglickom jazyku, pripája sa jeho komplementárny preklad rodnom jazyku autora (v slovenčine, češtine, poľštine alebo srbštine).

Abstrakt musí byť štruktúrovaný. Neštruktúrované abstrakty sa neakceptujú.

Rozsah abstraktu – do 200 slov

Abstrakt – detaily sú uvedené v ďalšom texte
Kľúčové slová
Vlastný článok – detaily sú uvedené v ďalšom texte
Konflikt záujmov
Podpora (Grantová alebo iná podpora vydania)
Literatúra (zoznam bibliografických odkazov)

Štruktúra abstraktu a článku

Štruktúra abstraktu: má byť zhodná so štruktúrou zaslaného článku.

Pre abstrakty originálnych článkov ( t.j. pôvodné práce  založené na výsledkoch výskumu), použiť členenie: Úvod, Cieľ, Materiál a metodika, Výsledky, Záver.

Pre prehľadové články (review) alebo články teoretického charakteru sa odporúča použiť členenie: Úvod (Introduction),  Cieľ (Aim), Jadro práce (Core of  Work) alebo iný výstižný názov pre obsah práce (napr. Zistenia – Findings, a pod.),  Záver(y) – Conclusion(s)

Kľúčové slová: Uviesť najmenej 3 a najviac 5 kľúčových slov. Kľúčové slová slúžia pre indexáciu článku v bibliografických databázach. Odporúča sa používať termíny uvedené v databáze MEDLINE alebo v  Medical Subject uvedených  v Index Medicus.

Vzor pre abstrakt článku založeného na výskume:

Abstrakt / Abstract
Úvod / Introduction .
Cieľ práce / Aim
Materiál a Metodika / Material and Methods
Výsledky / Results
(možno spojiť s diskusiou do jedného celku – Výsledky a diskusia / Results and Discussion).
Záver(y) / Conclusion(s)
Kľúčové slová / Keywords

Vzor pre abstrakt článku typu review alebo teoretického článku založeného na rozvíjaní teoretických úvah, vlastných myšlienok:

Abstrakt / Abstract
Úvod / Introduction.
Cieľ práce
Jadro práce / Core of Woork (Zistenia / Findings a pod.)
Záver(y) / Conclusion(s)
Kľúčové slová / Keywords

 

Členenie vlastného článku

Pre originálne články, t.j. pôvodné práce  založené na výsledkoch výskumu, použiť členenie:

Úvod
Uviesť primerané teoretické poznatky a východiská, o ktoré sa realizovaný výskum  (štúdia) opiera, alebo z nich vychádza, či  ďalej rozvíja.

Cieľ práce / Aim (Focus)
Uviesť, čo si autori vytýčili za cieľ  ich výskumu realizovaného v publikovanej štúdii.

Materiál a metódy (Materiál a metodika)
Dostatočne podrobne opísať zvolené metódy (napr. dotazníková metóda), charakterizovať výskumný súbor (pacienti, klienti, respondenti). Uviesť metódy, testy použité pre štatistické zabezpečenie výsledkov, pracovných hypotéz a pod. Uviesť programy použité na vyhodnotenie výsledkov, hladinu štatistickej významnosti a pod.

Výsledky
Majú byť jasne a prehľadne zhrnuté v tabuľkách alebo obrázkoch/grafoch.

Diskusia
V diskusii uviesť kritické porovnanie vlastných zistení autorov s výsledkami podobných výskumov, ktoré už boli publikované v domácej aj svetovej literatúre.  Uviesť možné limity štúdie, jej obmedzenia (napr. malý súbor respondentov realizovaného prieskumu a pod.). Spojenie časti výsledky s diskusiou do jedného celku. Výsledky a diskusia je možné.

Záver(y)
Stručné zhodnotenie vlastného prínosu autorov.

 

Literatúra / References  (viď nasledujúce pokyny).

Pre prehľadové články (review) alebo články teoretického charakteru sa odporúča použiť členenie:

Úvod
Cieľ / Aim (Focus)
Jadro práce / Core of Work (alebo Zistenia – Findings, eventuálne iný vhodný výstižný názov pre obsah práce
Záver(y) / Conclusion(s)
Literatúra / References   

 

Literatúra / References:
Citovanie literatúry má byť autormi článkov spracované v súlade s „Harvardským spôsobom“ citovania literatúry (priezvisko a rok v oblej zátvorke v texte). Citácia sa považuje za súčasť vety, preto bodku označujúcu koniec vety dávame vždy až za oblou zátvorkou na konci príslušnej citácie (t.j. za zátvorkou s uvedením priezviska autora a letopočtu);  napr. Text, text, text, text (Šebo et al., 2017). V prípade viacerých autorov citovať všetkých autorov, alebo sa citujú len prví traja autori a za tretím autorom sa píše et al. (Sibbald SL, Wathen CN, Kothari A et al., 2016). Pri citovaní publikácií zahraničných autorov je potrebné miesto ISSN u časopisov používať číselné kódy – DOI, ktoré slúžia pre indexáciu publikácií v medzinárodných bibliografických a citačných databázach. ISSN nepoužívať s výnimkou časopisov alebo zdrojov, ktoré nie sú indexované vo významných medzinárodných databázach. Odkazy v bibliografických zoznamoch na literatúru typu „Nepublikované výsledky“ (Unpublished results) a „Osobné informácie“ (Personal Communicaton) sa neakceptujú. Pri citácii časopisov sa volum vyznačuje boldom. Literatúra sa zoradí v abecednom poradí a zoznam literatúry číslovať v poradí zodpovedajúcemu poradiu v abecednom zoradení.

Literatúra má byť citovaná v nasledujúcom tvare:

Časopis:  Autor(i) – Priezvisko, Skratka (iniciálky) mena, (rok). Názov článku, Názov časopisu (skrátený názov), ročník, číslo (v zátvorke), strany (od-po). DOI.

Kniha:   Autor(i) – Priezvisko, Skratka (iniciálky) mena, (rok). Názov knižnej publikácie. Miesto (mesto), Vydavateľstvo, rok,  počet strán. ISBN.

Príklad  citovania:

Kniha (ako celok):

1     Beneš J (2018).  Antibiotika. Systematika, vlastnosti, použití. Praha: Grada Publishing 2018. 1.vydanie. 598 p. ISBN 978-80-271-0636-3.

Kapitola v knihe:

2    Salát D (2015).  Základy farmakoinformatiky (Basis of pharmacoinformatics). P. 173-185. In: Beňo P, Šramka M, Sabová A, Tomić Z, Salát D. Všeobecná farmakológia pre zdravotnícke odbory (in Slovak): Typi Universitatis Tyrnaviensis a VEDA SAV. 204 p. ISBN 978-80-8082-944-5.

Časopis:

3     Sibbald SL, Wathen CN, Kothari A (2016).  An empirically based model for knowledge management in health care organizations. Health Care Manage Rev (skrátený názov časopisu) 2016; 41(1-3):64-74. Doi: 10.1097/HMR.0000000000000046.

Zaslanie rukopisu do redakcie

Rukopis pošle prvý alebo korešpondenčný autor v elektronickej forme (nepoužívať pdf formát) šéfredaktorovi časopisu na adresu: msramka@ousa.sk

 

Ďalšie náležitosti rukopisu

Publikačná etika a vyhlásenia týkajúce sa o nekalých praktík

Aby sa predišlo nekalým praktikám v oblasti vydavateľskej činnosti (plagiátorstvo, vyhlásenie o nepresných informáciách atď.) a na zabezpečenie vysokej kvality vedeckých poznatkov publikácie, ako aj verejné oboznámenie sa s vedeckými výsledkami autora musia redaktori, autori, čitatelia dodržiavať medzinárodne uznávané  etické normy. Publikačná etika  časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza z dokumentov COPE (Výbor pre etiku publikovania) k dispozícii na https://publicationethics.org.

Samotná štúdia by mala dodržiavať etické normy Helsinskej deklarácie revidovanej v roku 2013 (k dispozícii na adrese https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/). Tieto etické štandardy autori rešpektovať a odsúhlasiť už keď zasielajú rukopis na posúdenie. Všetci autori sú povinní rešpektovať autorské práva a licencie. Autori sú povinní uvádzať pri prevzatých výsledkoch zdroje a tieto musia byť zahrnuté v zozname použitej literatúry. Všetci autori by mali poskytovať informácie o finančnej podpore.

Konflikt  záujmov / Conflict of interest
Všetci autori sú povinní deklarovať všetky skutočnosti týkajúce sa neexistencie prípadne možnej existencie konfliktu záujmov,  ktoré by nejakým spôsobom bránili publikovaniu výsledkov uverejnených v publikácii v súlade s medzinárodnými požiadavkami na etiku publikovania.

Finančná alebo grantová podpora (Financial or grant support):
Všetky finančné zdroje (grant, firemná podpora a pod.) majú byť v publikácii deklarované (Acknowledgement) v závere  textu. Autori deklarujú sponzora a jeho úlohu pri  realizácii  štúdie a publikovaní výsledkov (grantová agentúra, číslo grantu v rámci ktorého bola realizácia štúdie podporená, možný  konflikt záujmov v prípade,  že niektorý člen autorského kolektívu je pracovníkom firmy a pod).

Autorský kolektív
V súlade s etikou publikovania sa v autorskom kolektíve uvádzajú tí členovia, ktorí významnou mierou prispeli k realizácii výskumu a vypracovaniu publikácie. Všetci autori uvedení v autorskom kolektíve sú povinní v prípade zistenia poskytnúť odvolania alebo opravy chýb. Je zakázané uverejňovať rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise. Do výskumu významne prispeli všetci autori. Zoznam odkazov by mali poskytnúť autori. Autori by mali poskytovať informácie o finančnej podpore. Je zakázané uverejňovať rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise.

Kontaktná adresa / Contact address
Uvedie sa úplná adresa prvého autora alebo korešpondenčného autora:  meno a priezvisko aj s titulmi, úplná adresa pracoviska vrátane PSČ a e-mailová adresa.

Kontaktná adresa je potrebná pre zaslanie autorského exemplára časopisu v printovej forme alebo supplementa poštou: E-mailová adresa slúži pre ďalší kontakt redakcie a záujemcov o publikovanú štúdiu na autorov publikácie.

Zaslanie rukopisu  do redakcie:
Rukopis v požadovanej štruktúre (členení) zaslať šéfredaktorovi časopisu na mailovú adresu: msramka@ousa.sk
Pri zaslaní rukopisu do redakcie sú autori povinní deklarovať, že článok nebol poskytnutý na publikovanie v inom časopise respektíve vydavateľstve.

Recenzné konanie:
Po doručení rukopisu príspevku redakcia potvrdí prvému alebo korešpondenčnému autorovi doručenie. Následne je článok v redakcii posúdený.

Kontrola originality:
Pre odhalenie plagiátorstva môže byť článok skontrolovaný systémom Dupli Checker (https://www.duplichecker.com/).

Po posúdení v redakcii odošle redakcia rukopis článku spolu s recenzným formulárom na recenzné posúdenie vybranému členovi  redakčnej rady alebo členovi kolektívu recenzentov so žiadosťou o vypracovanie posudku recenzenta. Recenzentom môže byť aj uznávaný odborník navrhnutý členom kolektívu recenzentov (reviewers). Recenzný proces je anonymný, recenzent ostáva autorom v anonymite. Recenzent zasiela vypracovaný posudok dvojmo: jeden exemplár s podpisom a jeden bez podpisu. Čas vypracovania posudku nemá  byť dlhší ako 21 dní (3 týždne), v odôvodnených prípadoch  30-31 dní (mesiac).

Recenzent v posudku zameriava pozornosť na zhodnotenie náležitosti rukopisu ako:
Názov príspevku – zodpovedá jeho obsahu? Štruktúra príspevku (vyhovujúca – nevyhovujúca). Jazyková a štylistická úroveň príspevku.  Abstrakt – informatívnosť. Kľúčové slová (vhodné, či nevhodné).  Zoznam literatúry (primeranosť, aktuálnosť a dostupnosť zdrojov, a pod.). Navrhuje tiež  úpravy, ktoré majú za cieľ prispieť k zvýšeniu kvality publikácie. V závere posudku celkove zhodnotí, či odporúča jeho uverejnenie, či odporúča uverejnenie po úpravách (revízii). V prípade, že recenzent článok neodporúča  na uverejnenie, uvádza sa v posudku zdôvodnenie prečo.
Po vypracovaní recenzného posudku odošle autorom článku recenzný posudok bez podpisu, recenzenta, čím sa zaručuje anonymita recenzného konania. Redakcia vyzve autorov článku k revízii rukopisu – zapracovaniu pripomienok recenzenta.
Po revízii rukopisu pošle prvý alebo korešpondenčný autor redakcii časopisu nové revidované znenie rukopisu, ktoré sa zaradí do obsahu vydania najbližšieho pripravovaného čísla časopisu.
V prípade, že recenzent neodporúča uverejnenie, redakcia informuje autorov, že článok nebude z dôvodu negatívneho výsledku recenzného konania v časopise uverejnený.

Poznámka: zvážiť uvádzanie dátumu, kedy bol príslušný článok odoslaný do redakcie (napr. Do redakcie došlo: mesiac/rok)

Poplatky za uverejnenie:

Po akceptácii článku na základe recenzného konania sú autori vyzvaní k úhrade poplatku za uverejnenie prevodom na bankový účet. Poplatok závisí od počtu strán článku.
Základný poplatok za 5 strán je 60 Euro. Za každú ďalšiu stranu sa platí po 10 Euro/strana.
Redakcia realokuje príjem od autorov (poplatok za publikovanie) do výdavkov za tlačiarenské služby. Poplatky za otvorený prístup – elektronická publikácia na webovej stránke časopisu, v súčasnosti nie sú predmetom osobitných poplatkov.

Vzor / Templát:

NÁZOV PRÍSPEVKU V RODNOM JAZYKU AUTOROV
PREKLAD NÁZVU PRÍSPEVKU V ANGLICKOM JAZYKU

Meno PRIEZVISKO, 1   Meno PRIEZVISKO, 2 Meno PRIEZVISKO 3

1 Vysoká škola zdravotníctva  a  sociálnej  práce sv.  Alžbety,  n.o., v Bratislave,

Ústav sv. Cyrila a Metoda v Partizánskom

2 Ústav experimentálnej onkológie SAV,  Bratislava

3 Paneurópska vysoká škola v Bratislave

(na tomto mieste neuvádzať  pri autoroch pracovné zaradenie alebo funkcie ako študent, doktorand, riaditeľ, námestník,  a pod. !)

Kontaktná adresa:

1. Členenie manuscriptu pri výskumnom článku

Abstrakt / Abstract (štrukturovaný)
Kľúčové slová / Keywords: (min. 3 najviac 5)
Úvod / Introduction
Cieľ práce / Aim (Focus)
Metodika a materiál / Material and Methods
Výsledky / Results (pri vedeckej štúdii)
Jadro / Core  (pri práci teoretického charakteru alebo prehľadovom článku – review):
Záver / Conclusion
Konflikt záujmov / Conflict of interest
Grantová podpora / Grant support
Literatúra / References

Alebo

2. Členenie manuscriptu pri review a teoretických článkoch

Abstrakt / Abstract (štrukturovaný)
Kľúčové slová / Keywords  (min. 3 najviac 5).
Úvod / Introduction
Cieľ práce / Aim (Focus)
Jadro práce / Core of Work  (pri práci teoretického charakteru alebo typu review):
Záver / Conclusion
Konflikt záujmov / Conflict of interest
Grantová podpora / Grant support
Literatúra / References