Inštrukcie pre autorov

Zameranie časopisu:

Vedecký časopis International Jurnal of Health, New Technologies and Social Work Including Public Health New Technologies, Nursing, Laboratory Medicine, Social Work and Education (predtým Zdravotníctvo a sociálna práca) je recenzovaný (peer-reviewed) časopis vydávaný v printovej a v elektronickej forme. Editori akceptujú články týkajúce sa tématicky pomáhajúcich profesií: zdravotníctvo, verejné zdravotníctvo, ošetrovateľstvo, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, sociálna práca a vzdelávanie/pedagogika.

Druh príspevku:

Príspevky môžu  byť nasledovné: Editoriál, Prehľadový článok – Review, Originálny článok – Original article, Kratšie oznámenie – Short Communication, List redakcii – Letter to the editor, Firemný článok,  Reklama, Recenzia knihy.

Požiadavky na rukopis

Všeobecé informácie

 • Textový editor: Microsoft Word (formát doc, docx).
 • Riadkovanie 1,15.
 • Typ písma (font): Times New Roman.
 • Veľkosť písma 12.
 • Vedecké názvy organizmov písať v texte italikou (napr. Staphylococcus aureus).
 • Všetky tabuľky a obrazy (grafy) majú byť aj citované, odkazované v texte. Ak je to možné, priložte obrázky aj v elektronickej forme ( jpg, jpeg, tif, gif súbory).

Príspevky môžu byť nasledovné: Editoriál, Prehľadový článok – Review, Originálny článok – Original article, Kratšie oznámenie – Short Communication, List redakcii – Letter to the editor, Firemný článok, Reklama, Recenzia knihy.Pre vytváranie tabuliek nepoužívať tabulátor alebo stĺpce, použite nástroje programu textový editor MS Word. Tabuľky číslovať arabskými číslicami tak, ako po sebe nasledujú. Podľa platných pravidiel slovenského pravopisu používať výraz Tabuľka 1 alebo Tab. 1, nepoužívať výraz Tabuľka č. 1 alebo Tab. č. 1. Priraďte ku každej tabuľke (umiestnenie nad tabuľkou) stručný a výstižný názov Obrázky alebo grafy majú byť číslované po sebe arabskými číslicami. Používať výraz Obraz 1 alebo Obr. 1; eventuálne Graf 1. Nepoužívať výraz Obraz č. 1, Obr. č. 1, alebo Graf č. 1. Priraďte ku každému obrázku alebo grafu stručnú a výstižnú legendu (umiestnenie dole, pod obrázkom alebo grafom).

V texte používať oblé zátvorky. Zásadne nepoužívať ako zátvorky lomítka /. Lomítka sa majú používať iba v matematických výrazoch.

Používať štandardné skratky.  Všetky skratky definovať v zátvorke na tom mieste, kde sa vyskytnú v texte prvýkrát. Vyhýbať sa používaniu skratiek v názve článku a v abstraktoch.

Jazyk rukopisu: anglický jazyk.

Okrem toho názov článku, abstrakt a kľúčové slová sa uvádzajú aj v rodnom jazyku autora (slovenský jazyk, český jazyk, poľský jazyk, srbský jazyk, ruský jazyk, nemecký jazyk a pod.).

Rozsah príspevku: Počet strán príspevku nie je limitovaný.

Každý rukopis musí obsahovať:

Názov článku – tučným písmom (Bold). Názov článku má byť uvedený jednak v anglickom jazyku a súčasne sa pripojí komplementárny preklad v rodnom jazyku autorov.
Zoznam autorov – v poradí zodpovedajúcom ich vlastnému prínosu k práci. Tituly a funkcie autorov sa neuvádzajú.
Pri menách autorov uviesť priradenie každého člena autorského kolektívu k pracovisku, za ktoré príslušný autor publikuje. Priradenie možno uvádzať napr. číslicou v hornom indexe.
Pracovisko autora/autorov
Názov inštitúcie (Vysoká škola, výskumný ústav, zdravotnícke stredisko a pod.) mesto, štát, kde sa inštitúcia nachádza.
Kontaktná adresa / Korešpondenčná adresa
Uvedie sa úplná adresa prvého autora alebo zodpovedného korešpondenčného autora: meno a priezvisko aj s titulmi, úplná adresa pracoviska vrátane poštového smerovacieho čísla (PSČ). Kontaktná adresa je potrebná pre zaslanie autorského exemplára časopisu v printovej forme alebo supplementa poštou. Uviesť vždy e-mailovú adresu; tel. číslo je nepovinný údaj, jeho poskytnutie závisí od autora. E-mailová adresa slúži pre ďalší kontakt redakcie a záujemcov o publikovanú štúdiu na autorov publikácie.

Abstrakt:

Abstrakt musí byť súčasťou každého zaslaného rukopisu. Abstrakt musí byť štruktúrovaný. Neštruktúrované abstrakty sa neakceptujú.

Abstrakt aj kľúčové slová musia byť vyhotovené dvojmo: v anglickom jazyku a súčasne sa pripája aj komplementárny preklad v rodnom jazyku autorov (slovenčina, čeština, poľština, srbština, ruština, nemčina a pod).

Rozsah abstraktu: do 200 slov

Štruktúra abstraktu: má byť zhodná so štruktúrou zaslaného článku.
Pre abstrakty originálnych článkov ( t.j. pôvodné práce založené na výsledkoch výskumu), použiť členenie: Úvod, Cieľ práce, Materiál a metodika, Výsledky, Diskusia, Záver.
Pre prehľadové články (review) alebo články teoretického charakteru sa odporúča použiť členenie: Úvod (Introduction), Jadro práce (Core of Work) alebo iný výstižný názov pre obsah práce (napr. Zistenia – Findings, a pod.), Záver(y) – Conclusion(s)

Kľúčové slová: Uviesť najmenej 3, najviac 10 kľúčových slov. Kľúčové slová slúžia pre indexáciu článku v bibliografických databázach. Odporúča sa používať termíny uvedené v databáze MEDLINE alebo v Medical Subject uvedených v Index Medicus.

 1. Vzor – templát – pre abstrakt článku založeného na výskume:
  Abstrakt / Abstract
  Úvod / Introduction .
  Cieľ práce / Research objectives
  Materiál a metodika: / Material and methods
  Výsledky / Results
  Záver(y) / Conclusion(s)
  Kľúčové slová / Keywords (3 – 10)
 2. Vzor – templát – pre abstrakt článku prehľadového typu – review alebo teoretického článku založeného na rozvíjaní teoretických úvah, vlastných myšlienok:
  Abstrakt / Abstract
  Úvod / Introduction.
  Ciele práce / Research objectives
  Jadro práce / Core of Work (alebo iný vhodný názov, napr. Zistenia / Findings a pod.)
  Záver(y) / Conclusion(s)
  Kľúčové slová / Keywords (3 – 10)

Členenie vlastného článku

Pre originálne články, t.j. pôvodné práce  založené na výsledkoch výskumu, použiť členenie:

Úvod / Introduction
Uviesť primerané teoretické poznatky a východiská, o ktoré sa realizovaný výskum  (štúdia) opiera, alebo z nich vychádza, či  ďalej rozvíja.

Cieľ práce / Aim (Focus)
Uviesť, čo si autori vytýčili za cieľ  ich výskumu realizovaného v publikovanej štúdii.

Materiál a metódy (Materiál a metodika)
Dostatočne podrobne opísať zvolené metódy (napr. dotazníková metóda), charakterizovať výskumný súbor (pacienti, klienti, respondenti). Uviesť metódy, testy použité pre štatistické zabezpečenie výsledkov, pracovných hypotéz a pod. Uviesť programy použité na vyhodnotenie výsledkov, hladinu štatistickej významnosti a pod.

Výsledky / Result
Majú byť jasne a prehľadne zhrnuté v tabuľkách alebo obrázkoch/grafoch.

Diskusia / Discussion
V diskusii uviesť kritické porovnanie vlastných zistení autorov s výsledkami podobných výskumov, ktoré už boli publikované v domácej aj svetovej literatúre. Uviesť možné limity štúdie, jej obmedzenia (napr. malý súbor respondentov realizovaného prieskumu a pod.).
Poznámka: spojenie časti Výsledky s časťou Diskusia do jedného celku Výsledky a diskusia je možné.

Záver(y) / Conclusion(s)
Stručné zhodnotenie vlastného prínosu autorov.

Konflikt záujmov / Conflict of interest
Všetci autori sú povinní deklarovať všetky skutočnosti týkajúce sa neexistencie prípadne možnej existencie konfliktu záujmov, ktoré by nejakým spôsobom bránili publikovaniu výsledkov uverejnených v publikáci v súlade s medzinárodnymi požiadavkami na etiku publikovania.

Finančná podpora (podpora vydania, napr. grant, firemná podpora a pod.)

Literatúra / References  (viď nasledujúce pokyny).

Pre prehľadové články (review) alebo články teoretického charakteru sa odporúča použiť členenie:

Úvod / Introoduction
Cieľ (zameranie) práce / Objectives (Aim, Focus)
Jadro práce / Core of Work (eventuálne iný vhodný názov pre vlastný obsah práce, napr. Zistenia – Findings)
Záver(y) / Conclusion(s)
Konflikt záujmov / Conflict of Interest
Podpora vydania
Literatúra / References

Literatúra / References

Citovanie literatúry má byť autormi článkov spracované v súlade s „Harvardským spôsobom“ citovania literatúry (priezvisko a rok v oblej zátvorke v texte).

Citácia sa považuje za súčasť vety, preto bodku označujúcu koniec vety dávame vždy až za oblou zátvorkou s citáciou (t.j. za zátvorkou s uvedením priezviska autora a letopočtu); napr. Text, text, text, text (Šebo et al. 2017).
V prípade viacerých autorov citovať všetkých autorov, alebo sa citujú len prví traja autori a za tretím autorom sa píše et al. (Sibbald SL, Wathen CN, Kothari A et al. 2016).

Pri citovaní publikácií zahraničných autorov je potrebné miesto ISSN u časopisov používať číselné kódy – DOI, ktoré slúžia pre indexáciu publikácií v medzinárodných bibliografických a citačných databázach. ISSN nepoužívať s výnimkou časopisov alebo zdrojov, ktoré nie sú indexované vo významných medzinárodných databázach.

Odkazy v bibliografických zoznamoch na literatúru typu „Nepublikované výsledky“ (Unpublished results) a „Osobné informácie“ (Personal Communicaton) sa neakceptujú. Pri citovaní článkov v časopisoch sa ich ročník (volum) vyznačuje tučným písmom – boldom. Literatúra sa zoradí v abecednom poradí a zoznam literatúry sa čísluje v poradí zodpovedajúcemu poradiu v abecednom zoradení.

Literatúra má byť citovaná v nasledujúcom tvare:

Kniha:   Autor(i) – Priezvisko, Skratka (iniciálky) mena, (rok). Názov knižnej publikácie. Miesto (mesto), Vydavateľstvo, rok,  počet strán. ISBN.

Časopis:  Autor(i) – Priezvisko, Skratka (iniciálky) mena, (rok). Názov článku, Názov časopisu (skrátený názov), ročník, číslo (v zátvorke), strany (od-po). DOI.

 

Príklad  citovania:

Kniha (ako celok):
1     Beneš J (2018).  Antibiotika. Systematika, vlastnosti, použití. Praha: Grada Publishing 2018. 1.vydanie. 598 p. ISBN 978-80-271-0636-3.

Kapitola v knihe:
2    Salát D (2015).  Základy farmakoinformatiky (Basis of pharmacoinformatics). P. 173-185. In: Beňo P, Šramka M, Sabová A, Tomić Z, Salát D. Všeobecná farmakológia pre zdravotnícke odbory (in Slovak): Typi Universitatis Tyrnaviensis a VEDA SAV. 204 p. ISBN 978-80-8082-944-5.

Časopis:
3     Sibbald SL, Wathen CN, Kothari A (2016).  An empirically based model for knowledge management in health care organizations. Health Care Manage Rev (skrátený názov časopisu) 2016; 41(1-3):64-74. Doi: 10.1097/HMR.0000000000000046.

Elektronický zdroj:
4    Mládková L (2014). Tacit knowledge – the human dimension of knowledge. New Delhi: Asian Research Consortium; 2014 [online] [cit.2016-06-12]. Available from: http://www.indianjournals.com/jor.aspx?target=ijor.ijrobbrm&volume=2&issue=2&article=editorial

Ďalšie náležitosti rukopisu

Publikačná etika a vyhlásenia týkajúce sa o nekalých praktík

Je zakázané uverejňovať rovnaký výskum vo viac ako jednom časopise
Aby sa predišlo nekalým praktikám v oblasti vydavateľskej činnosti (plagiátorstvo, vyhlásenie o nepresných informáciách atď.) a na zabezpečenie vysokej kvality vedeckých poznatkov publikácie, ako aj verejné oboznámenie sa s vedeckými výsledkami autora musia redaktori, autori, čitatelia dodržiavať medzinárodne uznávané etické normy.

Publikačná etika časopisu Zdravotníctvo a sociálna práca vychádza z dokumentov COPE (Výbor pre etiku publikovania) k dispozícii na https://publicationethics.org. Samotná štúdia by mala dodržiavať etické normy Helsinskej deklarácie revidovanej v roku 2013 (k dispozícii na adrese https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-research-involving-human-subjects/).

Tieto etické štandardy autori rešpektovať a odsúhlasiť už ked zasielajú rukopis na posúdenie. Všetci autori sú povinní rešpektovať autorské práva a licencie. Autori sú povinní uvádzať pri prevzatých výsledkoch zdroje a tieto musia byť zahrnuté v zozname použitej literatúry. Všetci autori by mali poskytovať informácie o finančnej podpore.

Autorský kolektív
Do výskumu významne prispeli všetci autori.
V súlade s etikou publikovania sa v autorskom kolektíve uvádzajú tí členovia, ktorí významnou mierou prispeli k realizácii výskumu a vypracovaniu publikácie. Všetci autori sú povinní v prípade zistenia poskytnúť odvolania alebo opravy chýb.

Vzor – templát – pre spracovanie rukopisu

1. Vzor pre členenie článku založeného na výsledkoch výskumu

Názov článku v anglickom jazyku
Komplementárny preklad názvu článku v rodnom jazyku autorov

Autorský kolektív

Prvý Autor, 1 Druhý Spolu-autor, 2 Tretí Spolu-autor 3
(neuvádzať pri autoroch pracovné zaradenie alebo funkcie ako študent, doktorand, riaditeľ, námestník, a pod. !)

Pracovisko

1 napr. Univerzita, Fakulta, Katedra, mesto, krajina
2 napr. Vedecká inštitúcia, Ústav (oddelenie), Mesto, Krajina
3 napr. Organizácia / Firma, Pracovisko, Mesto, Krajina

Kontaktná adresa: (úplná adresa prvého alebo korešpondenčného autora)

Abstrakt v anglickom jazyku, štruktúrovaný ako bolo predošle uvedené.
Kľúčové slová v anglickom jazyku (3 – 10)
Komplementárny abstrakt v rodnom jazyku autorov, štruktúrovaný ako už bolo uvedené predošle)
Komplementárne kľúčové slová v rodnom jazyku autorov

Úvod / Introduction
Cieľ práce / Research objectives (Aim, Focus)
Metodika a materiál / Material and Methods
Výsledky / Results
Diskusia / Discussion
Alebo možno Výsledky a Diskusia spojiť do jedného celku: Výsledky a diskusia / Results and Discussion
Záver(y) / Conclusion(s)
Konflikt záujmov / F
Finančná podpora
Literatúra / References
1
2
3
4

Alebo

2. Vzor pre členenie prehľadového článku (review) alebo práci teoretického charakteru

Názov článku v anglickom jazyku
Komplementárny preklad názvu článku v rodnom jazyku autorov

Autorský kolektív

Prvý Autor, 1 Druhý Spolu-autor, 2 Tretí Spolu-autor 3
(neuvádzať pri autoroch pracovné zaradenie alebo funkcie ako študent, doktorand, riaditeľ, námestník, a pod. !)

Pracovisko

1 napr. Univerzita, Fakulta, Katedra, mesto, krajina
2 napr. Vedecká inštitúcia, Ústav (oddelenie), Mesto, Krajina
3 napr. Organizácia / Firma, Pracovisko, Mesto, Krajina

 

Kontaktná adresa: (úplná adresa prvého alebo korešpondenčného autora)

Abstrakt v anglickom jazyku, štruktúrovaný ako už bolo uvedené predošle.
Kľúčové slová v anglickom jazyku (3 – 10)
Komplementárny abstrakt v rodnom jazyku autorov, štruktúrovaný ako už bolo uvedené predošle)
Komplementárne kľúčové slová v rodnom jazyku autorov

Úvod / Introduction
Cieľ práce / Objectives (Aim, Focus)
Metodika a materiál / Material and Methods
Jadro práce / Core of work (Findings)
Záver(y) / Conclusion(s)
Konflikt záujmov / Conflict of interest
Finančná podpora / Financial Support
Literatúra / References
1
2
3
4