Redakcia

Editor: prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
Ko-editor: doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc.
Šéfredaktor: prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.

Tajomník redakcie: doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc.
Odborný redaktor: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.
Redaktor: PhDr. Zoé Šramková, PhD.

Redakčná rada

doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. (Trnava, Slovenská republika)
prof. PhDr. Anna Bérešová, PhD. (Košice, Slovenská republika)
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. (Trnava, Slovenská republika)
dr.hab. Anna Brzęk, Prof. SUM (Katowice, Poland)
prof. Ing. PhDr. Ladislav Bučko, PhD. (Bratislava, Slovenská republika
doc. PhDr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD. (Nové Zámky, Bratislava, Slovenská republika)
prof. MUDr. Attila Czirfusz, PhD., MPH (Komárno, Bratislava, Slovenská republika)
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (Prešov, Slovenská republika)
prof. PhDr. Lucia Dimunová, PhD. (Košice, Slovenská republika)

prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD. (Bratislava, Slovenská republika)
prof. MUDr. et PhDr. et Mgr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc. (Bratislava, Slovenská republika)
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., Dr.h.c. (Trnava, Bratislava, Slovenská republika)
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr SVS (Bratislava, Slovenská republika)
prof. MVDr. Peter Juriš, CSc. (Košice, Slovenská republika)
prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., (Příbram, Česká republika)
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD. (Rožňava, Slovenská republika)

doc. Dr. Andrzej Knapik (Katowice, Poľsko)
Univ. prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. (Wien, Rakúsko)

doc. MUDr. Ján Mašán, PhD. (Piešťany, Bratislava, Slovenská republika)
prof. MUDr. Viktor Matejčík, PhD. (Bratislava, Slovenská republika)
prof. PhDr. Anna Murgová, PhD. (Prešov, Slovenská republika)
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc., Bratislava, Slovenská republika
doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD. (Praha, Česká republika)

prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. (Bratislava, Slovenská republika)
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc. (Bratislava, Slovenská republika)
doc. MUDr. Martin Sabol, PhD. (Bratislava, Slovenská republika)

prof. MUDr. Anna Sabová, PhD., (Novi Sad, Backi Petrovac, Srbská republika)
prof. PhDr. Milan Schavel, PhD., (Bratislava, Slovenská republika)
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., m.prof. (Trenčín, Slovenská republika)
prof. MUDr. Peter Šimko, PhD. (Bratislava, Slovenská republika)
prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc. (Bratislava, Slovenská republika)
Dr.h.c. MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH (Piešťany, Slovenská republika)
prof. MUDr. Zdenko Tomić, PhD. (Novi Sad, Backi Petrovac, Srbská republika)
prof. PhDr. Valerie Tóthová, PhD. (České Budejovice, Česká republika)

Recenzenti

doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc., Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovenská republika
prof. PhDr. Anna Bérešová, PhD., Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Rožňava, Slovenská republika
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD., Katedra ošetrovateľstva, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovenská republika
dr.hab. Anna Brzęk, Prof. SUM, Medical University of Silesia, Faculty of Health Sciences in Katowice, Poland
prof. Ing. PhDr. Ladislav Bučko, PhD., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
doc. PhDr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Nové Zámky, Slovenská republika
prof. MUDr. Attila Czirfusz, PhD., MPH, Univerzita J. Selyeho v Komárne, Komárno, a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovenská republika
prof. PhDr. Lucia Dimunová, PhD., Lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika
prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OÚSA, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika
prof. MUDr. et PhDr. et Mgr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., Klinika oftalmológie LF UK a Univerzitná nemocnica Bratislava, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., Dr.h.c., Ústav súdneho lekárstva LF UK, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava, Slovenská republika
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr SVS, Ústav zdravotníckych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
prof. MVDr. Peter Juriš, CSc., Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika
prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD, Ústav sv. Jana N. Neumanna, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Příbram, Česká republika
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., Detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Rožňava, Slovenská republika
dr.hab. n. o zdr. Andrzej Knapik, prof. SUM, Zaklad Adaptowanej Aktywności Fizycznej i Sportu, Slaski uUniwersytet Medyczny w Katoeicach, Wydzial Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Katowice, Polska
Univ.prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. Wiener Medizinische Akademie, Wien, Austria.
doc. MUDr. Ján Mašán, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied, Piešťany, Slovenská republika
prof. MUDr. Viktor Matejčík, PhD., Komenského univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta, Katedra neurochirurgie, Bratislava, Slovenská republika
prof. PhDr. Anna Murgová, PhD., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ústav bl. P.P. Gojdiča a bl. V. Hopku, Prešov, Slovenská republika
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc., Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovenská republika
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta informatiky, Slovenská republika
doc. MUDr. Martin Sabol, PhD., Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
prof. MUDr. Anna Sabo, PhD., Inštitút Martina Luthera, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bc. Petrovec, Novi Sad, Srbská republika
prof. PhDr. Milan Schavel, PhD., Fakulta ortodoxnej teológie, Katedra kresťanskej antropológie a sociálnej práce, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovenská republika
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., m.prof., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, Trenčín, Slovenská republika
prof. MUDr. Peter Šimko, PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta, Bratislava, Slovenská republika
prof. MUDr. Miron Šrámka, DrSc., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
Dr.h.c. MUDr. Juraj Štofko, PhD., MBA, MPH, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta zdravotníckych vied, Piešťany, Slovenská republika
prof. MUDr. Zdenko Tomić, PhD., Inštitút Martina Luthera, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bc. Petrovec, Novi Sad, Srbská republika
prof. PhDr. Valerie Tóthová, PhD., Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budejovice, Česká republika