Redakcia

Editor: prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
Ko-editor: doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc.
Šéfredaktor: prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.

Tajomník redakcie: doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc.
Odborný redaktor: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.
Redaktor: PhDr. Zoé Šramková, PhD.

Redakčná rada

doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. (Trnava, Slovenská republika)
prof. PhDr. Anna Bérešová, PhD. (Košice, Slovenská republika)
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. (Trnava, Slovenská republika)
doc. PhDr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD. (Nové Zámky, Bratislava, Slovenská republika)
prof. MUDr. Attila Czirfusz, PhD., MPH (Komárno, Bratislava, Slovenská republika)
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (Prešov, Slovenská republika)
prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD. (Bratislava, Slovenská republika)
prof. MUDr. Peter FedorFreybergh, DrSc. † (Bratislava, Slovenská republika)
prof. MUDr. et PhDr. et Mgr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc. (Bratislava, Slovenská republika)
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., Dr.h.c. (Trnava, Bratislava, Slovenská republika)
prof. MUDr. Anton Gúth, CSc. (Bratislava, Slovenská republika)
MUDr. Mikuláš Haľko (New York, USA)
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr SVS (Bratislava, Slovenská republika)
prof. MVDr. Peter Juriš, CSc. (Košice, Slovenská republika)
prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD., (Příbram, Česká republika)
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD. (Rožňava, Slovenská republika)

doc. Dr. Andrzej Knapik (Katowice, Poľsko)
Univ. prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. (Wien, Rakúsko)

prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc, Dr.h.c.mult. (Bratislava, Slovenská republika)
doc. MUDr. Ján Mašán, PhD. (Piešťany, Bratislava, Slovenská republika)
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc., Bratislava, Slovenská republika
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. (Bratislava, Slovenská republika)
MUDr. Jerzy Rottermund, (Ustroń, Poľsko)
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc. (Bratislava, Slovenská republika)
prof. MUDr. Anna Sabová, PhD., (Novi Sad, Backi Petrovac, Srbská republika)
prof. PhDr. Milan Schavel, PhD., (Bratislava, Slovenská republika)
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, PhD. (Trnava, Slovenská republika)
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., m.prof. (Trenčín, Slovenská republika)
prof. MUDr. Peter Šimko, PhD. (Bratislava, Slovenská republika)
prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc. (Bratislava, Slovenská republika)
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc. (Košice, Slovenská republika)
prof. MUDr. Zdenko Tomić, PhD. (Novi Sad, Backi Petrovac, Srbská republika)
prof. PhDr. Valerie Tóthová, PhD. (České Budejovice, Česká republika)

Recenzenti

doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc., Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovenská republika
prof. PhDr. Anna Bérešová, PhD., Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD., Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovenská republika
doc. PhDr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Nové Zámky, Bratislava, Slovenská republika
prof. MUDr. Attila Czirfusz, PhD., MPH, Univerzita J. Selyeho v Komárne, Komárno, a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovenská republika
doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD., Lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika
prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OÚSA, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika
prof. MUDr. Peter Fedor-Freybergh, DrSc., † Ústav prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a sociálnych vied, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
prof. MUDr. et PhDr. et Mgr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., Klinika oftalmológie LF UK a Univerzitná nemocnica Bratislava, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika 
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., Dr.h.c., Ústav súdneho lekárstva LF UK, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava, Slovenská republika
prof. MUDr. Anton Gúth, CSc., Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie SZU a UNB, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Slovenská republika
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr SVS, Ústav zdravotníckych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
prof. MVDr. Peter Juriš, CSc., Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika
prof. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD, Ústav sv. Jana N. Neumanna, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Příbram, Česká republika
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., Detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Rožňava, Slovenská republika
doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovenská republika
Univ.prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD.  Wiener Medizinische Akademie, Wien, Austria.
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., Dr.h.c.mult., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
doc. MUDr. Ján Mašán, PhD., Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava, Slovenská republika
doc. PhDr. Eva Naništová, CSc., Fakulta psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovenská republika
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
MUDr. Jerzy Rottermund, PhD., Ustroń, Poland
doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta informatiky, Slovenská republika
prof. MUDr. Anna Sabo, PhD., Inštitút Martina Luthera, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bc. Petrovec, Novy Sad, Srbská republika
prof. PhDr. Milan Schavel, PhD., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, PhD., Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovenská republika
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., m.prof., Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulta zdravotníctva, Trenčín, Slovenská republika
prof. MUDr. Peter Šimko, PhD., Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Lekárska fakulta, Bratislava, Slovenská republika
prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika
prof. MUDr. Zdenko Tomić, PhD., Inštitút Martina Luthera, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bc. Petrovec, Novi Sad, Srbská republika
prof. PhDr. Valerie Tóthová, PhD., Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budejovice, Česká republika