Redakcia

Editor: prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
Ko-editor: doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc.
Šéfredaktor: prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc.
Tajomník redakcie: doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc.

Výkonný redaktor: PhDr. Ing. Martin Samohýl, PhD.
Odborný redaktor: Mgr. et Mgr. Silvia Capíková, PhD.
Technický redaktor: PhDr. Zoé Šramková, PhD.

Redakčná rada

doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc. (Trnava, Slovensko)
doc. PhDr. Anna Bérešová, PhD. (Košice, Slovensko)
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD. (Trnava, Slovensko)
doc. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD. (Nové Zámky, Bratislava, Slovensko)
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. (Prešov, Slovensko)
prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD. (Bratislava, Slovensko)
prof. MUDr. Peter Fedor-Freybergh, DrSc. (Bratislava, Slovensko)
prof. MUDr. et PhDr. et Mgr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc. (Bratislava, Slovensko)
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., Dr.h.c. (Bratislava, Slovensko)
prof. MUDr. Anton Gúth, CSc. (Bratislava, Slovensko)
MUDr. Mikuláš Haľko (New York, USA)
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr SVS (Bratislava, Slovensko)
prof. MVDr. Peter Juriš, CSc. (Košice, Slovensko)
doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD, m.prof. (Příbram, Česká republika)
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD. (Rožňava, Slovensko)
doc. Dr. Andrzej Knapik (Katowice, Poľsko)

Univ. prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. (Wien, Rakúsko)
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc, Dr.h.c.mult. (Bratislava, Slovensko)
doc. MUDr. Ján Mašán, PhD. (Bratislava, Slovensko)
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD. (Bratislava, Slovensko)
Dr. Jerzy Rottermund, (Ustroń, Poľsko)

doc. RNDr. Eugen Ružický, CSc. (Bratislava, Slovensko)
prof. MUDr. Anna Sabová, PhD., (Novi Sad, Backi Petrovac, Srbská republika)
prof. PhDr. Milan Schavel, PhD., (Bratislava, Slovensko)
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, PhD. (Trnava, Slovensko)
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., m.prof. (Trenčín, Slovensko)
prof. MUDr. Peter Šimko, PhD (Bratislava, Slovensko)
prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc. (Bratislava, Slovensko)
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc. (Košice, Slovensko)
prof. MUDr. Zdenko Tomić, PhD. (Novi Sad, Backi Petrovac, Srbská republika)
prof. PhDr. Valerie Tóthová, PhD. (České Budejovice, Česká republika)

Recenzenti

doc. PharmDr. Pavol Beňo, CSc., Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovenská republika
doc. PhDr. Anna Bérešová, PhD., Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika
doc. PhDr. Jana Boroňová, PhD., Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovenská republika
doc. PhDr. Lucia Ludvigh Cintulová, PhD., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Nové Zámky, Slovenská republika
prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove, Prešov, Slovenská republika
doc. PhDr. Lucia Dimunová, PhD., Lekárska fakulta, Ústav ošetrovateľstva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika
prof. MUDr. Štefan Durdík, PhD., Klinika onkologickej chirurgie LFUK a OÚSA, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika
prof. MUDr. Peter Fedor-Freybergh, DrSc., Ústav prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a sociálnych vied, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
prof. MUDr. et PhDr. Et Mgr. Alena Furdová, PhD., MPH, MSc., Klinika oftalmológie LF UK a Univerzitná nemocnica Bratislava, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika
prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., Dr.h.c., Ústav súdneho lekárstva LF UK, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava a Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Trnava, Slovenská republika
prof. MUDr. Anton Gúth, CSc., Klinika fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie SZU a UNB, Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava, Slovenská republika
prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr SVS, Ústav zdravotníckych disciplín, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
prof. MVDr. Peter Juriš, CSc., Lekárska fakulta, Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice, Slovenská republika
doc. PhDr. Dagmar Kalátová, PhD, m.prof., Ústav sv. Jana N. Neumanna, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Příbram, Česká republika
prof. PhDr. Mária Kilíková, PhD., Detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej Kósu Schoppera, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Rožňava, Slovenská republika
doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD., Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovenská republika
Univ.prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. Wiener Medizinische Akademie, Wien, Austria.
prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc, Dr.h.c.mult., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
doc. Mgr. Elena Lisá, PhD., Ústav školskej a pracovnej psychológie, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovenská republika
prof. PhDr. Michal Oláh, PhD., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
Dr. Jerzy Rottermund, Ustroń, Poland
prof. RNDr. Eugen Ružický, CSc., Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Fakulta informatiky, Slovenská republika
prof. MUDr. Anna Sabová, PhD., Inštitút Martina Luthera, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bc. Petrovec, Novy Sad, Srbsko
PhDr. Ing. Martin Samohýl, PhD., Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, Slovenská republika
prof. PhDr. Milan Schavel, PhD., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
prof. MUDr. Jaroslav Slaný, PhD., Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave, Trnava, Slovenská republika
doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc., m.prof., Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Trenčín, Slovenská republika
prof. MUDr. Peter Šimko, PhD., Lekárska fakulta, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Bratislava, Slovenská republika
prof. MUDr. Miron Šramka, DrSc., Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bratislava, Slovenská republika
prof. MUDr. Igor Šulla, DrSc., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Košice, Slovenská republika
prof. MUDr. Zdenko Tomić, PhD., Inštitút Martina Luthera, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Bc. Petrovec, Novi Sad, Srbská republika
prof. PhDr. Valerie Tóthová, PhD., Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budejovice, Česká republika