INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH, NEW TECHNOLOGIES AND SOCIAL WORK 

Including Public Health, New Technologies, Nursig, Laboratory Medicine, Social Work and Education

Predtým Zdravotníctvo a sociálna práca (Health and Social Work)

Medzinárodný vedecký časopis zdravotníctva, ošetrovateľstva, laboratórnych vyšetrovacíh metód , pedagogiky a sociálnej práce

 • Časopis Zdravotníctvo a sociálna práca (Health and Social Work) začal vychádzať v roku 2006 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce blahoslaveného P. P. Gojdiča v Prešove Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave.
 • Z odborného časopisu sa stal v roku 2008 vedeckým časopisom.
 • Časopis je recenzovaný. Vychádza štvrťočne a vydáva Supplementum, s abstraktmi, z medzinárodnej konferencie organizovanej Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave.
 • Od roku 2009 vychádza aj v Českej republike.
 • Od roku 2011 v printovej forme aj v elektronickej forme dostupnej na internetových adresách: www.zdravotnictvoasocialnapraca.sk; www.zdravotnictviasocialniprace.cz
 • Aby bol dostupný vedeckej, odbornej verejnosti a študentom, je elektronická forma časopisu dostupná bezplatne. Časopis je nepredajný. Za uverejnenie článku sa platí poplatok.
 • V roku 2014 sa tématické zameranie rozšířilo, časopis pokrýva zdravotnícke odbory: Verejné zdravotníctvo, Ošetrovateľstvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve a pomáhajúce profesie: Sociálna práca, Dobrovoľníctvo, Pedagogika, Filozofia, Etika a Teológia. Pristúpilo ku spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. 
 • V roku 2016 prešiel na harvardský systém citovania literatúry v medzinárodných časopisoch vydávaných z oblasti zdravotníctva a pomáhajúcich profesií. 
 • Časopis je indexovaný v slovenskej národnej databáze Bibliographia Medica Slovaca (BMS), v slovenskej citačnej databáze CiBaMed a v medzinárodnej databáze Central and Eastern European Online Library – CEEOL. 
 • V roku 2020 sa vydáva v anglickom jazyku so súhrnom v rodnom jazyku autorov. 
 • V roku 2021 zmenil názov na International Journal of Health, New Technologies and Social Work.  ISSN 1336-9326 (print),  e-ISSN 2644-5433.
 • Vydávateľ: SAMOSATO, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika.

 Vydávateľ: SAMOSATO, s.r.o., Bratislava, Slovenská republika.