INTERNATIONAL JOURNAL OF HEALTH, NEW TECHNOLOGIES AND SOCIAL WORK 

Including Public Health, New Technologies, Nursig, Laboratory Medicine, Social Work and Education

Skrátený názov: Int J Health New Tech Soc Work
Formerly Zdravotníctvo a sociálna práca / Zdravotnictví a sociální práce
Skrátený názov: Zdravot. Soc. Práca

Medzinárodný vedecký časopis zdravotníctva, ošetrovateľstva, laboratórnych vyšetrovacíh metód , pedagogiky a sociálnej práce

 • Časopis Zdravotníctvo a sociálna práca (International Journal of Health, New Technologies and Social Work) začal vychádzať v roku 2006 na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce blahoslaveného P. P. Gojdiča v Prešove Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave.
 • Z odborného časopisu sa stal vedeckým časopisom
 • Od druhej polovice roku 2009 sa stal medzinárodným časopisom. Po dohode so zahraničnými parnermi z Česka vychádza v Slovenskej republike aj v Českej republike, je distribuovaný v slovenskej aj v českej mutácii.
 • Od roku 2011 vychádza časopis nielen v printovej forme ale aj v elektronickej forme dostupnej na internetovej adrese:
  www.zdravotnictvoasocialnapraca.sk
  www.zdravotnictviasocialniprace.cz.
 • Aby bol časopis dostupný aj študentom, je elektronická forma časopisu dostupná bezplatne, časopis je nepredajný. Za uverejnenie článku sa platí poplatok.
 • Časopis vydáva Supplementum, do ktorého sa zaraďujú štruktúrované abstrakty z medzinárodnej konferencie organizovanej Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o., v Bratislave.
 • V roku 2014, sa od čísla 3 rozšírilo tématické zameranie tak, že časopis pokrýva jednak zdravotnícke odbory, ako Verejné zdravotníctvo, Ošetrovateľstvo, Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve (LVMvZ), jednak ďalšie pomáhajúce profesie ako Sociálna práca a Pedagogika. Pristúpilo sa ku spolupráci s Fakultou zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave.
 • V roku 2016 časopis prešiel od čísla 4 na harvardský systém citovania literatúry a upravili sa inštrukcie pre autorov s cieľom priblížiť sa štandardu obvyklému v medzinárodných časopisoch vydávaných v anglickom jazyku z oblasti zdravotníctva a pomáhajúcich profesií.
 • V roku 2018 sa podarilo dosiahnuť zaradenie časopisu do databázy Central and Eastern European Online Library – CEEOL. V súčasnosti je časopis je indexovaný v medzinárodnej databáze CEEOL a v slovenskej národnej databáze Bibliographia Medica Slovaca (BMS) a tiež indexovaný v slovenskej citačnej databáze CiBaMed. Snažíme sa o zaradenie do ďalších medzinárodných databáz. Preferujeme publikácie v anglickom jazyku.
 • V roku 2020 vychádzal v poradí 15. ročník časopisu.
 • Vychádza štvrťročne (4 čísla/rok)